پژوهش‌های حقوق تطبیقی (JCLR) - اصول اخلاقی انتشار مقاله