پژوهش‌های حقوق تطبیقی (JCLR) - فرایند پذیرش مقالات