پژوهش‌های حقوق تطبیقی (JCLR) - بانک ها و نمایه نامه ها